Sitemize Ho?geldiniz

Muhasebe sisteminin daha etkin ve verimli bir biçimde çal??mas? için gerekli çal??malar? yapmak, mesleki bilgi birikiminin artt?r?lmas?, mesleki ihtiyaçlar?n kar??lanmas? ve bilgi ileti?iminin sa?lanmas?na yönelik faaliyetlerde bulunmak, üyeleri aras?nda sürekli ileti?imi sa?layarak meslekle ilgili kar??la??lan sorunlara h?zl? ve etkin çözümler üretmek, üyeleri aras?nda birlik ve beraberli?i, kar??l?kl? yard?mla?ma ve dayan??may? geli?tirmek, yasalardan do?an hak ve menfaatlerini korumak ve geli?tirmek.

Haberler ve Duyurular

6552 Torba Yasa ile ilgili E?itim Toplant?s?

Sponsorlar